مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی رضا
نام خانوادگی:بهرامی
نخصص ها:فقه و اصول