بازخوانی سیره حدیثی محمد بن خالد برقی
49 بازدید
محل نشر: پژوهشهای قرآن و حدیث دانشگاه تهران سال چهل و پنجم شماره 2 پاییز و زمستان 91
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
محدثان قم در ابتدای قرن سوم نقش برجسته¬ای در انتقال میراث حدیثی کوفه به این شهر داشته¬اند. علاوه بر نقل، تبویب و شرح احادیث، بازخوانی معیارهای راویان قمی در پذیرش و نقل احادیث از اهمیت خاصی برخوردار است. محمد بن خالد برقی از بزرگان قم در این دوره است که الگوی تعامل با میراث گذشتگان را تصحیح کرده و تکامل بخشیده است. وی در کنار اعتماد بر ثقات، با نگاه جدید به میراث ضعیفان و قبول روایت ایشان در صورت همراهی قرائن، بنیان نوینی در این روند ایجاد کرده است. در این مقاله ضمن مطالعه میراث روایی به شواهد این ادعا پرداخته شده است.
دانلود