نگاه حوزه بغداد به راویان و آراء رجالی مدرسه حدیثی قم
52 بازدید
محل نشر: مجله علمی پژوهشی علوم حدیث
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/09/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شهرت رویکرد متفاوت دو مدرسه قم و بغداد در تعامل با حدیث و معارف نقلی و معیارهای ایشان در اعتبار سنجی روایات، ترسیم فضایی کاملاً متفاوت و متقابل را از این دو مدرسه درپی داشته است. این در حالی است که نگاه حوزه بغداد به قم برخاسته از وامداری و دفاع از راویان و پاسداشت مشایخ و محتوای میراث ایشان است. گرچه مدرسه بغداد نقدهایی به برخی شیوه های میراث پژوهی و آراء رجالی قم دارد، اما توصیفات بلند فهرست نگاران بزرگ شیعه نسبت به مشایخ و مصنفات قم و اعتماد بر طرق نقل میراث از قم، گویای اعتنای خاص بغداد به این مدرسه عظیم است.
دانلود