سبک شناسی سیوطی در اللئالی المصنوعه
66 بازدید
محل نشر: مجله حدیث اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/11/05
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیوطی که در زمره دانشمندان پرکار اهل سنت به شمار می رود در حوزه احادیث موضوعه با انگیزه پالایش، نقد و تلخیص کتاب «الموضوعات» نوشته ابن جوزی (508 _ 597هـ) وارد می شود. نقل طریق مؤلف منبع اصلی از ویژگی های کار اوست که به تلخیص سند کمک کرده است. تلفیق احادیث ابواب مختلف و حذف برخی از روایات پژوهشگر را به این نتیجه میرساند که استفاده از «الموضوعات» آسان تر است. اعتماد سیوطی بر ذهبی و ابن حجر به رفع تهمت وضع از برخی روایات و راویان منتهی شده است. در نقد متون مورد تأیید شیعه، گاه بر آتش رد افزوده، ولی گاهی از عدم وضع برخی دفاع کرده است، اما در نسبت غلو و رفض به راویان شیعی نمی¬توان تفاوتی میان سیوطی و دیگر ناقدان قائل شد.
دانلود