کارکردهای اجتماعی نهاد امامت
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
امامت، نهادی الهی است که تدبیر امور جامعه را با اتصال به منبع اصلی هدایت بر عهده دارد. کسب معرفت و فهم مصالح و مفاسد دین و دنیا، مسأله مهمی است که وجود حجت الهی در جامعه را ضروری می سازد. از سوی دیگر نیاز و همراهی همیشگی بشر با عنصر هدایت، پرسش از وجود راهنما را تقویت می کند. نقش نهاد امامت در کنترل لغزشها و انحرافات کارکرد مهم دیگری است که روابط میان مؤمنان را تنظیم کرده و عقاید ایشان و دین خدا را در میان مردم راهبری می کند. این مقاله به بررسی وجود و تأثیر کارکردهای نهاد امامت در جامعه پرداخته است.
دانلود